Iterativ utveckling

imCode  förordar en iterativ utvecklingsmetodik, dvs en metodik där system utvecklas genom en flerstegs metodik.

Traditionellt sker utvecklingsarbete gärna med följande "raka" modell (grovt förenklad): Förstudie => Design => Planering => Produktion => Tester => DriftAvigsidan med denna modell är att det blir kostsamt att korrigera tankefel som gjorts i förstudien, men som ofta inte upptäcks förrän långt in i produktions- och testfaserna.

Användning av agila metoder löser detta problem. Enkelt förklarat delas arbetet upp i mindre delmoment -  iterationer, som sedan genomförs fullt ut - från förstudie till driftsättning. T ex:Iteration 1:

Förstudie => Prototypdesign => Planering => Kort produktion => Tester => DriftIteration 2:

Analys av iteration 1 => Design av basfunktioner => Planering => Kort produktion => Tester => DriftIteration 3:

Analys av iteration 2 => Design av funktioner => Planering => Kort produktion => Tester => Drift

och så vidare, ända tills resultatet är tillfredsställande.Fördelen med den iterativa processen är uppenbar. Tidsgapet mellan förstudie produktion och drift blir kortare. Detta gör det enklare att korrigera eventuella tankefel under projektets gång.imCode förordar den iterativa produktionsmetodiken i alla fall när stor hänsyn måste tas till flera slutanvändare.