Öppna data från kommuner från Kolada

SKL lanserar nu en teknisk lösning som är kostnadsfri att använda för kommuner som vill komma igång med att publicera öppna data.

Under året har SKL arbetat fram en teknisk lösning för att varje kommun ska kunna publicera länkad öppna data på kommunens egna webbplats. Verktyget hämtar och skapar länkar till respektive kommuns data som redan finns publicerade i Kommun och landstingsdatabasen (Kolada) framtagen av RKA.

Informationen kommer ursprungligen från kommunerna men har bearbetats hos ett flertal myndigheter, därefter hämtar och analyser RKA informationen och tar fram nyckeltal.

Nästa steg i höst Vertyget är ett första steg i en mer utvecklad teknisk lösning för publicering av öppna data. I detta första steg kan varje kommun länka till 23 utvalda nyckeltal från RKA:s databas Kolada.

Som exempel på vad man kan få ut finns nedan Örebros nyckeltal:

 • Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO2-ekv/inv
 • Antibiotikaförsäljning kommun, recept/1000 inv
 • Ekologiskt odlad åkermark kommun, andel (%)
 • Nyregistrerade företag kommun, antal/1000 invånare
 • Lönegap median kvinnor - median män kommunsektorn, kr
 • Födda, antal
 • Invånare totalt, antal
 • Valdeltagande i senaste kommunvalet, (%)
 • Kostnad parker, kr/inv
 • Andel miljöbilar av totalt antal bilar i hela den geografiska kommunen, (%)
 • Anmälda våldsbrott i kommunen, antal/100 000 inv
 • Kostnad kulturverksamhet, kr/inv
 • Boklån kommunala bibliotek, antal/inv
 • Kostnad förskola, kr/inskrivet barn
 • Barn per årsarbetare i förskolan, antal
 • Elever i åk. 9 som uppnått målen i alla ämnen, lägeskommun, andel (%)
 • Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare
 • Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv
 • U. Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen, (%)
 • U. Utvecklade bränder i byggnad, antal/1000 inv
 • U. Responstid (tid från 112-samtal till första resurs är på plats) för ambulans, mediantid i minuter
 • U. Insamlat hushållsavfall kommun, kg/inv
 • U. Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)

I steg två som presenteras senare i höst är det möjligt för landets alla kommuner att länka till hela Kolada som omfattar cirka 2500 nyckeltal presenterade i ett 20-tal kategorier.

SKLs framtagna verktyg gör det enkelt för kommuner att visa öppna data om sig själv.

All information kommer från webbsidan:

Visby 2014-09-29
Hillar Loor, Senior Partner