Inlåsningseffekter i offentlig sektor

Konkurrensverket har låtit jur dr Richard Wessman utreda inlåsningseffekter av IT-system i offentlig sektor. Nedan en kort sammanfattning av rapporten. Läs gärna hela dokumentet i länken uppe till höger.

Rapporten "Upphandling av IT- inlåsningseffekter och möjligheter"av Richard Wessman är en genomlysning av de problem som en myndighet möter när den ska handla upp IT-lösningar. Wessman visar tydligt att det finns klara problem med inlåsningseffekter av många olika skäl.

Svårt att byta ut leverantörer

En slutsats är att många upphandlande enheter finner det svårt att byta ut befintliga leverantörer av IT-system. Ett stort antal upphandlande myndigheter har befintliga system, som är av väsentlig betydelse för verksamheten och som i praktiken är svåra eller omöjliga att byta ut. Även fast de flesta upphandlarna väl känner till situationen, är det få som har en strategi för att ta sig ur inlåsningarna.

En bidragande orsak till situationen är att maktbalansen mellan leverantörer och myndigheter ofta lutar till leverantörernas förmån. De har ofta har en starkare position i förhandlingarna än vad myndigheter har.

Långsiktighet borde stimuleras

I rapporten resonera Wessman också om motsättningen mellan kort- och långsiktighet. I ett kort perspektiv kan det uppfattas som enklast att låta de befintliga systemen vara kvar, även om det innebär en fortsatt inlåsning.

I ett längre perspektiv, borde man byta ut systemen mot öppna lösningar, även om det innebär att viss funktionalitet begränsas i ett övergångsskede.

Men fet är fortfarande så att kortsiktigheten vinner över en långsiktig strategi.

Svensk och EU-politik

Den officiella svenska politiken är tydlig:

"Sverige har sedan en tid tillbaka verkat för myndigheters användning av öppen programvara. Bland annat har regeringen beslutat att delegationen för e-förvaltning ska verka för öppna programvaror vid offentlig upphandling.

Den offentliga förvaltningens e-tjänster ska i största möjliga mån bygga på öppna standarder, och förvaltningen ska stegvis frigöras från beroendet av enskilda plattformar och lösningar."

Också på EU-nivån är inriktningen tydlig:

"Ett annat exempel är EU-kommissionens riktlinjer för att främja öppen källkod inom den offentliga sektorn i Europa"

Men i praktiken är det betydligt svårare.

Rapportens slutsatser

Slutsatsterna i rapporten förtjänar att betonas:

"...det är viktigt att redan genom förfrågningsunderlaget och avtalsskrivningen motverka framtida inlåsningssituationer. Det kan ske genom krav på öppna standarder och interoperabilitet samt genom att leverantören samtycker till att myndigheten själv, eller genom valfri anlitad aktör, får förändra eller anpassa IT-systemet, inbegripet programvaran."

"En ökad samverkan mellan svenska och europeiska upphandlande myndigheter, inom IT-området, är önskvärd"

”Vidare bör IT-system upphandlas under villkor som möjliggör en självständig vidareutveckling av systemen och som ger den upphandlande myndigheten kontroll över sin investering. Krav på ökad transparens, avseende systemens funktion och uppbyggnad, kan stimulera kompetensutveckling och innovation.”

Ökad öppenhet = minskad inlåsning

Rapporten kräver en del tid om man verkligen vill sätta sig in i sammanhangen. Men rapportens slutsatser står för sig själv. En ökad öppenhet leder till minskad inlåsning.

Visby 2013-11-26

Hillar Loor


Hämta rapporten här!

Rapporten finns publicerad på Konkurrensverkets webbplats. Här finns en direktlänk. Klicka så hämtas den i pdf format.