Information till alla - en undersökning av SKL

Hur lätt är det att hitta information på en kommunal webbplars? SKL har just publicerat uppföljningen till en undersökningsserie som startade 2009 om alla kommuners webbplatser. De har låtit ett externt team av studenter granska alla webbplatser för att få en ögonblicksbild och ett fortsatt lokalt förbättringsarbete.­

Undersökningen går ut på att försöka hitta svar på ett antal fördefinierade frågor.

Så här beskriver projektet processen:

"Granskningen har utgått från att leta efter informa­tion på de frågor man inte funnit svar på vid föregå­ ende undersökning. Det vill säga vi har haft som ut­ gångspunkt att man inte har försämrat sina resultat vid en eventuell omstrukturering av webbsidorna. Undersökningen har genomförts av ett par datava­ na studenter under tiden juni till september månad.

Ungdomarna har arbetat oberoende av varandra. Deras resultat har därefter sammanställts och där det funnits differenser i bedömningarna har person­ er på SKL granskat, undersökt och avgjort. Varje fråga har getts två minuter för att finna ett svar. Om svar inte hittats har det noterats som att svaret inte finns. Om det trots undersökningen skulle finnas så är det troligen så svårt att hitta att det inte kommer att hittas av medborgaren."

Det finns ett relativt stort antal kommuner som har mycket goda resultat, vilket innebär att man har en god information på webben. Snittet bland alla kommuner i undersökningen ligger på 74 % hittade svar.

Det är roligt att se att de kommuner vi arbetar med ligger på ett genomsnittsmedelvärde som hamnar antingen på eller över riksgenomsnittet!

Mer information finns på SKL:s hemsida:
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/demos/styrning_och_ledning/kvalitet/skrift-information-till-alla